Skip to main content Skip to footer

Retningslinjer for undervisning

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen i Skaun https://www.skaunkulturskole.no/om-skolen/skolerute

  •  Timeplan

Timeavtale gjøres med faglærer eller rektor ved begynnelsen av hvert semester.

  • Oppmøte

Eleven skal møte til rett tid til alle undervisningstimer.

  • Fravær

Dersom eleven blir forhindret fra å møte til undervisningstimen, må det gis melding i god tid på forhånd, enten direkte til lærer eller til Skaun kulturskoles kontor.
Eleven kan ikke få disse timene tilbake.

  • Avbrytelse av undervisning

Regelen er at elever ikke uten videre kan avbryte sin undervisning ved Skaun kulturskole i løpet av et skoleår. Unntaksvis kan Skaun kulturskole imidlertid etter skriftlig søknad innvilge permisjon for resten av semesteret, men skolepengene vil ikke bli ettergitt. 
Opptak ved Skaun kulturskole må av timeplantekniske årsaker regnes som en bindende avtale ut skoleåret.

  • Skifte av disiplin

Eleven kan skifte disiplin, men dette bør hovedsaklig skje ved skolestart om høsten. Skulle det likevel være påkrevd med disiplinskifte i løpet av skoleåret, må det tas kontakt med kulturskolen for å diskutere muligheten for dette.

  • Utelukkelse fra undervisning

Elever som uteblir to ganger på rad uten å gi melding, og/eller som ikke viser tilstrekkelig interesse, kan utelukkes for undervisning påfølgende semester.
Utelukkelse fra undervisning i påfølgende semester iverksettes med umiddelbar virkning, dersom elevkontingent ikke er innbetalt.

  • Gruppeundervisning

En stor del av Skaun kulturskoles elever i de vokale og instrumentale disipliner foregår i grupper på 2-4 elever. Skaun kulturskole har valgt å satse på denne undervisningsformen ut i fra den overbevisning om at en godt organisert gruppeundervisning er et bedre pedagogisk tilbud til elevene enn den tradisjonelle enkeltundervisningen. Dette gjelder spesielt for nybegynnere.
Undervisningsformen er også ressursbesparende og skolen kan på den måten gi et tilbud til flere søkere.

  • Prosjektarbeid

Kulturskolen har fra tid til annen prosjektarbeid, begrenset til  2-3 ganger i året. Dette kan medføre at elevene i korte perioder kan påregne andre undervisningsopplegg enn den disiplinen de er innmeldt i kulturskolen på. Dette er god trening for elevene i det å opptre i en sampillsituasjon, og noe kulturskolen ønsker å satse på.

  • Utadrettet virksomhet

Kulturskolen legger stor vekt på utadrettet virksomhet i undervisningsopplegget og alle elever må regne med å delta i større eller mindre arrangementer i løpet av skoleåret.

  • Vikarordning

Dersom læreren er fraværende, vil Skaun kulturskole så langt det er mulig skaffe vikar. Er dette ikke mulig kan elever fra ulike disipliner bli slått sammen til større grupper for annen type undervisning, for eksempel musikkorientering, instrumentlære, hørelære e.l. Om vesentlige deler av undervisningen faller ut, vil det være grunnlag for refusjon av skolepenger.


Det forventes at eleven har tilgang til instrument de kan øve på til daglig.